☎1345

 • 최고관리자 (121.♡.204.119)
 • 03-07
 • 32
 • 0

외국인종합안내센터(☎1345)

영어: Foreigner Comprehensive Information Center (☎1345)
중국어: 外国人综合信息中心 (☎1345)
베트남어: Trung tâm Thông tin Tổng hợp cho Người nước ngoài (☎1345)
태국어: ศูนย์ข้อมูลรวมสำหรับชาวต่างชาติ (☎1345)

영어 (English)

 • Immigration and civil consulting and life convenience guidance for foreigners residing in Korea.
 • Support for third-party interpretation services required for the performance of foreigner-related duties by central government agencies, local governments, public institutions, and non-profit private organizations.
 • Support for third-party interpretation services for the village lawyer system for foreigners.

중국어 (Chinese)

 • 为在韩居留外国人提供入出境民政咨询及生活便利指南。
 • 支持中央行政机关、地方自治体、公共机构及非营利民间机构执行外国人相关业务所需的第三方口译服务。
 • 为外国人提供村庄律师制度的第三方口译服务支持。

베트남어 (Vietnamese)

 • Tư vấn nhập cư và dân sự cùng hướng dẫn tiện ích sống cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc.
 • Hỗ trợ dịch vụ thông dịch bên thứ ba cần thiết cho việc thực hiện công việc liên quan đến người nước ngoài của các cơ quan hành chính trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức công cộng và tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.
 • Hỗ trợ dịch vụ thông dịch bên thứ ba cho hệ thống luật sư của làng dành cho người nước ngoài.

태국어 (Thai)

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการเข้าและออกประเทศและคำแนะนำด้านความสะดวกสบายในชีวิตสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในเกาหลี
 • สนับสนุนบริการการตีความโดยบุคคลที่สามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง, รัฐบาลท้องถิ่น, สถาบันสาธารณะ, และองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
 • สนับสนุนบริการการตีความโดยบุคคลที่สามสำหรับระบบทนายความของหมู่บ้านสำหรับชาวต่างชาติ

 

 

영어 (English)

How can it be used? Consultation Hours Weekdays 09:00~22:00

Nighttime after 18:00, guidance in Korean, English, and Chinese is available

Contact Number Dial 1345 from anywhere in the country without an area code, whether it's a landline or a mobile phone

For international use: +82-2-1345

Automated Response Service (ARS) Information 1: Immigration and foreign office locations, jurisdiction and office hours 2: Inquiry on visa issuance approval results 3: Foreigner retirement notification and employment report by fax for ethnic Koreans with work visas 4: Inquiries related to village lawyers 0: Connect to a consultant Multilingual Consultation Dial 1345 and follow the ARS instructions, press the number for the desired language and then press the * button to proceed with the consultation in that language.

중국어 (Chinese)

如何使用? 咨询时间 工作日 09:00~22:00

夜间18:00之后,提供韩语、英语、中文指导

联系电话 全国任何地方都可以拨打1345(不需要区号),无论是固定电话还是手机

国际使用时拨打:+82-2-1345

自动应答服务(ARS)信息 1:出入境·外国人机关位置,办公室管辖区域及工作时间指南 2:签证发放批准结果查询 3:外国人退休报告及访问就业同胞工作地点传真报告 4:有关村庄律师的咨询 0:连接咨询员 多语言咨询 拨打1345,按照ARS指示操作,按下所需语言的数字,然后按*键,即可用该语言进行咨询。

베트남어 (Vietnamese)

Làm thế nào để sử dụng? Giờ tư vấn Ngày trong tuần 09:00~22:00

Buổi tối sau 18:00, hỗ trợ bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, và tiếng Trung

Số điện thoại liên hệ Gọi 1345 từ bất cứ đâu trong nước mà không cần mã vùng, dù là điện thoại cố định hay di động

Khi sử dụng từ nước ngoài: +82-2-1345

Thông tin Dịch vụ Phản hồi Tự động (ARS) 1: Vị trí cơ quan nhập cư và người nước ngoài, khu vực quản lý và giờ làm việc của văn phòng 2: Truy vấn kết quả phê duyệt cấp visa 3: Báo cáo nghỉ hưu của người nước ngoài và báo cáo qua fax nơi làm việc của người Hàn gốc nước ngoài có visa làm việc 4: Thắc mắc liên quan đến luật sư của làng 0: Kết nối với tư vấn viên Tư vấn đa ngôn ngữ Gọi 1345 và làm theo hướng dẫn của ARS, nhấn số cho ngôn ngữ mong muốn rồi nhấn nút * để tiến hành tư vấn bằng ngôn ngữ đó.

태국어 (Thai)

สามารถใช้งานได้อย่างไร? เวลาให้คำปรึกษา วันธรรมดา 09:00~22:00

ช่วงเวลากลางคืนหลัง 18:00 มีบริการให้คำแนะนำเป็นภาษาเกาหลี, อังกฤษ, และจีน

หมายเลขติดต่อ โทร 1345 จากที่ใดก็ได้ในประเทศโดยไม่ต้องใช้รหัสพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ

ในการใช้จากต่างประเทศ: +82-2-1345

ข้อมูลบริการตอบกลับอัตโนมัติ (ARS) 1: ตำแหน่งสำนักงานอิมมิเกรชันและสำนักงานต่างชาติ, พื้นที่ควบคุมและเวลาทำการของสำนักงาน 2: สอบถามผลการอนุมัติการออกวีซ่า 3: การแจ้งเกษียณของต่างชาติและการรายงานสถานที่ทำงานของชาวเกาหลีที่มาทำงานด้วยวีซ่าผ่านแฟกซ์ 4: สอบถามเกี่ยวกับระบบทนายความของหมู่บ้าน 0: เชื่อมต่อกับผู้ให้คำปรึกษา การปรึกษาหลายภาษา โทร 1345 และทำตามคำแนะนำของ ARS, กดหมายเลขสำหรับภาษาที่ต้องการแล้วกดปุ่ม * เพื่อดำเนินการปรึกษาในภาษานั้น.

 

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.