Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
29 Lý do để thay đổi nơi làm việc là gì? (Phần 4)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
28 改变工作场所的原因是什么?(第4部分)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
27 What is the reason for the change of workplace? (Part 4)
 • 최고관리자
 • 18
 • 0
 • 03-08
최고관리자 18 0 0 03-08
26 Unregistered residents can also report to the Labor Office i…
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
25 如果未注册的居民因工资损坏,也可以向劳动部报告。
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
24 Cư dân chưa đăng ký cũng có thể báo cáo cho Văn phòng Lao độ…
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
23 ผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถรายงานไปยังสำนักงานแรงงา…
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
22 "รายงานการเปลี่ยนแปลงงาน" และ "รายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าพั…
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
21 "Báo cáo về sự thay đổi công việc" và "Báo cáo thay đổi của …
 • 최고관리자
 • 16
 • 0
 • 03-08
최고관리자 16 0 0 03-08
20 “报告工作的更改”和“报告住宿的变化”不要忘记!
 • 최고관리자
 • 18
 • 0
 • 03-08
최고관리자 18 0 0 03-08
19 "Report the change of work" and "Report the change of stay" …
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
18 3 industrial accidents, 0 reports, and workers are not consu…
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
17 3次工业事故,0个报告和工人不是消耗品。
 • 최고관리자
 • 16
 • 0
 • 03-08
최고관리자 16 0 0 03-08
16 3 Tai nạn công nghiệp, 0 báo cáo và công nhân không phải là …
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
15 3 อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมรายงาน 0 รายงานและคนงานไม่ได้สิ้นเป…
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
WRITE