Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
44 伙食费是否包含在最低工资中?
 • 최고관리자
 • 21
 • 0
 • 03-08
최고관리자 21 0 0 03-08
43 Are food expenses included in the minimum wage ?
 • 최고관리자
 • 23
 • 0
 • 03-08
최고관리자 23 0 0 03-08
42 What is the reason for the change of workplace?
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
41 改变工作场所的原因是什么?
 • 최고관리자
 • 21
 • 0
 • 03-08
최고관리자 21 0 0 03-08
40 Lý do để thay đổi nơi làm việc là gì?
 • 최고관리자
 • 21
 • 0
 • 03-08
최고관리자 21 0 0 03-08
39 อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน?
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
38 อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 2)
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
37 Lý do thay đổi nơi làm việc là gì? (Phần 2)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
36 改变工作场所的原因是什么?(第2部分)
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
35 What is the reason for the change of workplace? (Part 2)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
34 What is the reason for the change of workplace? (Part 3)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
33 改变工作场所的原因是什么?(第3部分)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
32 Lý do để thay đổi nơi làm việc là gì? (Phần 3)
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
31 อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 3)
 • 최고관리자
 • 22
 • 0
 • 03-08
최고관리자 22 0 0 03-08
30 อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 4)
 • 최고관리자
 • 21
 • 0
 • 03-08
최고관리자 21 0 0 03-08
WRITE