Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
59 Can I use an international driver's license in Korea ?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
58 เป็นไปได้ไหมที่จะยกเลิกสัญญาเช่าทั้งๆ ที่ยังเหลือระยะเวลาอยู…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
57 Có thể hủy hợp đồng thuê mặc dù thời hạn vẫn còn ?
 • 최고관리자
 • 11
 • 0
 • 03-08
최고관리자 11 0 0 03-08
56 即使剩余期限还可以取消租赁合同吗?
 • 최고관리자
 • 11
 • 0
 • 03-08
최고관리자 11 0 0 03-08
55 Is it possible to cancel the lease contract even though the …
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
54 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่ารีบเร่งที่จะตกลงกัน!
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
53 Trong trường hợp xảy ra tai nạn ô tô , đừng vội giải quyết t…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
52 万一发生车祸,不要急于和解!
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
51 In the event of a car accident , don’t rush to settle the ag…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
50 ' ธุรกิจที่มีพนักงาน เต็มเวลา4 คนหรือน้อยกว่า' จะไม่มีสิทธิไ…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
49 ‘ Các doanh nghiệp có từ 4 nhân viên toàn thời gian trở xuốn…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
48 “拥有4 名或更少全职员工的企业”无权获得停业补贴?
 • 최고관리자
 • 9
 • 0
 • 03-08
최고관리자 9 0 0 03-08
47 ‘ Businesses with 4 or fewer full-time employees ’ are not e…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
46 ค่าอาหารรวมอยู่ในค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
45 Chi phí ăn uống có được tính vào lương tối thiểu không ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
WRITE