Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
89 Tôi có thể được giảm tiền phạt vì vi phạm Đạo luật kiểm soát…
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
88 违反入管法的罚款可以减免吗?
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
87 Can I get a reduction in fines for violating the Immigration…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
86 การคืนเงินก้อนบำนาญแห่งชาติฉันยังสามารถเรียกร้องได้หรือไม่ ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
85 Hoàn trả một lần lương hưu quốc gia , tôi vẫn có thể yêu cầu…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
84 国民年金一次性退还,还能领取吗?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
83 National pension lump sum refund , can I still claim it ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
82 ผู้สมัครสมาชิกบำนาญเกษียณอายุ(E-9) จะ ไม่ได้รับเงินส่วนต่าง …
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
81 Người đăng ký hưởng lương hưu (E-9) có được nhận khoản chênh…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
80 退休金缴款人(E-9)能否领取遣散费差额?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
79 Can a retirement pension subscriber (E-9) not receive the di…
 • 최고관리자
 • 14
 • 0
 • 03-08
최고관리자 14 0 0 03-08
78 ผู้อยู่ในอุปการะชาวต่างชาติยังต้องอยู่ เป็นเวลา 6 เดือน?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
77 Người phụ thuộc nước ngoài cũng phải ở lại 6 tháng ?
 • 최고관리자
 • 11
 • 0
 • 03-08
최고관리자 11 0 0 03-08
76 外籍家属也必须停留6个月?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
75 Foreign dependents also have to stay for 6 months ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
WRITE